Ümraniye Kurye Hizmet Şartları

  Tanımlar “taşıyıcı”


“müşteri” “sözleşme”


“Alıcı” “Sevkiyat”


"Tehlikeli mallar"


1. Genel 1.1


ÇATALCA KURYE İŞ ŞARTLARI VE KOŞULLARI


Çatalca kurye hizmeti (veya zaman zaman Müşteriye bildirebileceği başka bir adres) anlamına gelir; bu ifade, bağlam aksini gerektirmedikçe, herhangi bir alt yükleniciyi de içerecektir. Aşağıdaki Madde 2 uyarınca Taşıyıcı tarafından atanır. kişi veya şirketi ifade eder; taşıyıcının hizmetleri için sözleşme yapan kişi; Taşıma için taşıyıcıya bir gönderi veren kişi.

Müşteri ile Taşıyıcı arasında bu Hüküm ve Koşullara tabi olacak taşıma sözleşmesi anlamına gelir.

Taşıyıcının Gönderiyi teslim etmek üzere sözleşme yaptığı kişi veya şirket anlamına gelir

Müşteri tarafından veya Müşteri için aynı anda veya tek yük halinde gönderilen toplu halde veya duruma göre tek bir koli, paket, kap veya zarf içinde veya ayrı sayıda koli, paket, kap veya zarf içinde bulunan mallar anlamına gelir. bir adresten başka bir adrese. Şüpheye mahal vermemek adına, "mallar" ifadesi, bu Hüküm ve Koşullarda açıkça hariç tutulanlar dışındaki evrak ve belgeleri içerecektir.

Karayolu Trafiği (Tehlikeli Maddelerin Paketlerde Taşınması

vb.) Düzenlemeleri 1992'de (ve bunların herhangi bir değişikliği veya değiştirilmesinde) tanımlanan tehlikeli maddeler, patlayıcılar, radyoaktif maddeler ve benzer tehlike arz eden diğer maddeler anlamına gelir.


Taşıyıcı sıradan bir taşıyıcı değildir ve kendi takdirine bağlı olarak Gönderileri yalnızca bu koşula ve burada yer alan Hüküm ve Koşullara uygun olarak taşıma için kabul eder. Taşıyıcının Direktörü tarafından yazılı olarak yapılmış olmadıkça, Taşıyıcının hiçbir görevlisinin veya temsilcisinin bu Hüküm ve Koşulları herhangi bir şekilde değiştirmesine veya değiştirmesine izin verilmez.


Yetki ve Taşeronluk


2.1 Müşteri, herhangi bir Gönderideki malların sahibi olduğunu veya söz konusu mal sahibi tarafından, söz konusu mal sahibi adına bu Hüküm ve Koşulları kabul etme yetkisi verildiğini garanti eder.


2.2 Taşıyıcı ve Taşıyıcı tarafından görevlendirilen diğer herhangi bir taşıyıcı, sözleşmenin kısmen veya tamamen yerine getirilmesi amacıyla başka bir taşıyıcının hizmetlerinden yararlanabilir ve bu tür diğer taşıyıcıların adları talep üzerine Müşteriye verilecektir.


2.3 Taşıyıcı kendisi için ve (paragraf 2.4'e tabi olarak) kendi görevlileri ve acenteleri ile yukarıda paragraf 2.2'de belirtilen diğer tüm taşıyıcılar ve bu tür diğer taşıyıcıların görevlileri ve acenteleri için acente ve mütevelli olarak sözleşme yapar.


2.4 Paragraf 2.3'e bakılmaksızın, herhangi bir Gönderide malların ağ taşıyıcısı, demiryolu, deniz, iç su yolu veya havayolu ile taşınması, Müşterinin temsilcisi olarak Taşıyıcı tarafından düzenlenir ve ağ taşıyıcısı, demiryolu, nakliye şirketinin şart ve koşullarına tabi olacaktır. Sevkıyatın taşınması için anlaşmalı olan iç su yolu veya hava taşıyıcısı.


Tehlikeli mallar


3.1 Tehlikeli mallar Müşteri tarafından önceden açıklanmalı ve eğer taşıyıcı bunları Taşıma için kabul etmeyi kabul ederse beyan edilen madde(ler)in karayoluyla taşınmasına ilişkin yasal düzenlemelere uygun olarak sınıflandırılmalı, paketlenmeli ve etiketlenmelidir. İlgili yasal hükümlerin veya mevzuatla düzenleme yapmaya yetkili olan ilgili kuruluşun gerektirdiği şekilde yazılı bilgi, Müşteri tarafından her bir maddeye ilişkin olarak sağlanmalı ve Sevkiyatla birlikte gönderilmelidir.


Teslimat


4.1 Taşıyıcı, Müşteri ile yazılı olarak aksi yönde anlaşmaya varmadığı sürece:

4.1.1 Taşıyıcı, aracın taşıdığı dışında, Gönderinin yüklenmesi veya boşaltılması için gereken herhangi bir tesis, güç veya işçiliği sağlama yükümlülüğü altında olmayacaktır; Taşıyıcı tarafından kullanılır.

4.1.2 Müşteri, Taşıyıcının aracıyla taşınmayan Gönderinin yüklenmesi veya boşaltılması için gereken her türlü özel ekipmanın Müşteri tarafından sağlanacağını veya temin edileceğini garanti eder;

4.1.3 Taşıyıcı, Müşteriye karşı hiçbir sorumluluk altında olmayacaktır ve Taşıyıcıya, özel ekipman gerektiren herhangi bir malın yüklenmesi veya boşaltılması talimatı verilmişse ve bu ekipman gerekli değilse, ne şekilde olursa olsun, Müşteri Taşıyıcıyı tazmin edecek ve zarar görmemesini sağlayacaktır. Müşteri tarafından sağlanan veya tedarik edilen


Konşimento Notları


5.1 Taşıyıcı, gerekli olması halinde, Müşteri tarafından hazırlanan ve Gönderinin teslim alındığını teyit eden bir belgeyi imzalayacaktır; ancak bu tür hiçbir belge, Gönderinin teslim alındığı andaki durumunun veya beyan edilen niteliğinin, miktarının veya ağırlığının doğruluğunun kanıtı olamaz. Taşıyıcı tarafından alınır.


Taşıma


6.1 Transit, ister toplama noktasında ister Taşıyıcının tesislerinde olsun, Taşıyıcının Gönderiyi teslim almasıyla başlayacaktır.


6.2 Transit (önceden aksi kararlaştırılmadıkça), aşağıdaki ŞARTLAR ŞARTIYLA, Sevkiyatın Alıcının adresindeki mutat teslimat yerinde teslim edilmesiyle sona erecektir: 6.2.1

Güvenli veya yeterli erişim yoksa veya uygunsa, yeterli boşaltma olanakları yoksa, o zaman Sevkiyatın Taşıyıcı tesislerine vardığının Müşteriye telefonla veya diğer ortak iletişim yöntemiyle bildirilmesinden sonraki bir saatin bitiminde transit sona ermiş sayılacaktır; veya


6.2.2 Her ne sebeple olursa olsun, bir Sevkiyatın Taşıyıcı tarafından "emir beklemesi" veya benzeri talimatlar üzerine tutulması ve bu talimatların verilmemesi veya Gönderinin Taşıyıcı tarafından belirlenen makul bir süre içinde çağrılmaması ve kaldırılmaması durumunda makul sürenin bitiminde transitin sona erdiği kabul edilecektir,


Teslim Edilmeyen veya Talep Edilmeyen Ürünler


7.1 Taşıyıcının herhangi bir nedenle Gönderiyi Alıcıya veya kendisinin sipariş ettiği şekilde teslim edememesi durumunda veya yukarıdaki paragraf 6.2 uyarınca taşımanın sona erdiği kabul edildiğinde, Taşıyıcı Gönderiyi oluşturan malları ödeme veya ihale karşılığında satabilir Gönderinin taşınması ve depolanmasıyla ilgili tüm uygun ücretler ve harcamalar düşüldükten sonra gelirin tamamı. Müşteri (Müşterinin sahip olabileceği herhangi bir talep veya hakka halel getirmeksizin)


Aksi takdirde bu koşullar altında Taşıyıcıya karşı) Taşıyıcıyı Sevkiyatla ilgili tüm sorumluluktan kurtarır.


7.2 Yukarıdaki paragraf 7.1'in genelliğine bakılmaksızın, Taşıyıcı, Sevkiyat için makul bir fiyat elde etmek için makul çabayı gösterecek ve Taşıyıcının satış yetkisi, Taşıyıcı olmadığı sürece Müşterinin veya Alıcının adı ve adresinin bilindiği durumlarda kullanılmayacaktır. Müşteriye ve Alıcıya, söz konusu bildirimde belirtilen süre içinde, söz konusu bildirimin verilmesinden itibaren şartlara göre makul bir süre geçmediği sürece, malların satılacağına dair bildirimde bulunmak için makul çabayı gösterecek, mallar götürülmeyecek veya imhası için talimatlar verilmiştir.


8. Taşıyıcı Ücretleri


8,1 8,2 8,3


8,4 8,5


8.6


8.7


8.8


8.9 8.10


9.1 için sorumluluk


9.2


9.3


9.4


Dolandırıcılık 10.1


Taşıyıcının ücretleri, sözleşmenin ifa edildiği tarihteki geçerli tarifeye uygun olarak ödenecektir. Faturalar Taşıyıcı tarafından en az ayda bir kez düzenlenecektir.

Kredi olanakları Taşıyıcının kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda geri çekilebilir ve ödenmemiş bakiye, talep üzerine anında ödenmemiş hale gelecektir.


Taşıyıcının ücretleri, Taşıyıcının Alıcıya veya başka herhangi bir kişiye karşı haklarına halel getirmeksizin Müşteri tarafından ödenecektir.

Yukarıda belirtilenlerin genelliğine halel getirmeksizin, mallar "ileriye taşıma" olarak sevk edildiğinde, Taşıyıcı tarafından ödeme için talepte bulunulduktan ve söz konusu talebin yerine getirilmesinden sonra Alıcı ödeme yapmadığı sürece, Müşterinin bu tür ücretleri ödemesi gerekmeyecektir. Taşıyıcının Alıcıya öngördüğü sürede ödeme yapılmaması.


Ücretler, Müşteriye bildirilen herhangi bir sürenin (faturada veya başka bir şekilde) sona ermesi üzerine veya söz konusu bildirimin ilgili fatura tarihinden 30 gün sonra yapılmaması durumunda ödenecek ve Taşıyıcı, Resmi Sürenin %4 üzerinde faiz alma hakkına sahip olacaktır. İngiltere Merkez Bankası'nın o an için İşlem Oranı, Taşıyıcıya vadesi geçmiş tüm tutarlar üzerinden günlük olarak hesaplanmaktadır.


Faturanın doğruluğuna ilişkin her türlü sorgulama, faturanın düzenlendiği tarihten itibaren yedi gün içinde yazılı olarak yapılmalıdır, aksi takdirde faturanın tamamı ödenecektir.

Herhangi bir teklifte aksi belirtilmediği sürece, ağırlık ücretine dayalı tüm teklifler Gönderinin brüt ağırlığına uygulanacaktır.


Aksi belirtilmediği sürece, belirtilen tüm ücretlere Katma Değer Vergisi dahil değildir.

Taşıyıcıya ödenmesi gereken tüm meblağlar kesinti, mahsup veya indirim yapılmaksızın ödenecektir ve Müşteri, herhangi bir iddia veya karşı dava nedeniyle herhangi bir ödemeyi alıkoymayacak veya ertelemeyecektir ve Müşteri tarafından Taşıyıcıya karşı yapılacak bu tür herhangi bir iddia veya karşı iddianın, ayrı işlemlere tabi tutulacaktır.


Kayıp ve Hasar


Müşteri, transit başlamadan önce Taşıyıcının herhangi bir kayıp, yanlış teslimat veya hasardan sorumlu olmayacağını yazılı olarak kabul etmediği sürece, aşağıdaki paragraf 9.2 ve 9.3'te belirtilen şartları kabul etmeyi seçmiş sayılacaktır. Sevkiyat, ne şekilde veya ne zaman meydana gelmiş olursa olsun ve Taşıyıcının herhangi bir fiili, temerrüdü veya başka bir yanlış davranışının doğrudan sebep olup olmadığına veya katkıda bulunup bulunmadığına bakılmaksızın


Müşterinin, Gönderinin transitine başlamadan önce Taşıyıcı ile sigorta için özel düzenlemeler yaptığı durumlar haricinde (Madde 7.1 uyarınca belirlendiği üzere), Taşıyıcı herhangi bir kayıptan veya yanlış teslimattan veya külçe, para hasarından sorumlu olmayacaktır. menkul kıymetler, senetler, senetler, senetler, pullar, fotoğraflar, mülkiyet haklarına ilişkin belgeler, mücevherat, kıymetli taşlar, altın, gümüş, platin, kıymetli metaller, bileşen halinde olmayan demir dışı metaller, antikalar, saatler, kürkler, uyuşturucular, insan kalıntıları, nükleer yakıt veya nükleer atıklar, kasetler, videolar, alkollü içkiler, tütün (çiğ yaprak tütün hariç) ve sigaralar, kırılgan/kırılabilir/kırılabilir eşyalar veya canlı hayvanlar ve Müşteri, Taşıyıcıyı bu hususlarda tazmin edecek ve zararsız tutacaktır. bununla ilgili olarak herhangi bir kişiye verilen herhangi bir kayıp veya zarar.Ayrıca Taşıyıcı hiçbir surette yolcu taşımayacaktır.


Taşıyıcı, aşağıdaki durumlardan kaynaklanmışsa ve Taşıyıcı aşağıdakilerin etkilerini en aza indirmek için makul özeni göstermişse, herhangi bir Gönderinin kaybı, yanlış teslimatı veya hasarından sorumlu olmayacaktır: 9.3.1 Doğal Afetler

;

9.3.2 Savaş, istila, yabancı düşman eylemi, düşmanlıklar (savaş olsun veya olmasın), iç savaş, isyan, ayaklanma, askeri veya gasp edilmiş müsadere yetkisi, emir yoluyla veya emir uyarınca mülke el konulması veya yok edilmesi veya hasar verilmesinin herhangi bir sonucu herhangi bir hükümetin veya kamu veya yerel otoritenin;


9.3.3 Yasal süreçte haciz veya müsadere;

9.3.4 Müşterinin veya Gönderinin diğer sahibinin veya bunların herhangi birinin görevlileri veya temsilcilerinin eylemi, ihmali veya yanlış beyanı;

9.3.5 Gönderinin toplu veya ağırlık olarak israfına, kusuruna veya doğal kusuruna, doğal bozulmasına veya kırılganlığına ilişkin doğal sorumluluk ("Kırılgan" olarak işaretlenmiş olmasına bakılmaksızın);

9.3.6 Yetersiz veya yanlış paketleme;

9.3.7 Yetersiz etiketleme veya adresleme;

9.3.8 Her ne sebeple olursa olsun ayaklanma, halk hareketi, grev, lokavt, genel veya kısmi durdurma veya işin kısıtlanması;

9.3.9 Alıcının, Sevkiyatın ihale edilmesinden sonra makul bir süre içinde teslimatı almaması veya kabul etmemesi; 9.3.10 Taşıyıcının kontrolü dışında herhangi bir nedenle teslimatta başarısızlık veya gecikme.

Taşıyıcı, bir eylem, ihmal, ihmal, temerrüt nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak sebep olunsun ya da katkıda bulunulsun veya bulunmasın, söz konusu malların yukarıdaki Madde 6'da belirtilen şekilde transit geçişinin sona erdiği kabul edildikten sonra Gönderinin uğradığı kayıp veya hasardan hiçbir durumda sorumlu olmayacaktır. veya Taşıyıcının başka bir yanlış eylemi.


Taşıyıcı, Müşterinin veya Gönderinin sahibinin veya onun herhangi bir kısmının veya bunların hizmetkarlarının veya acentelerinin söz konusu Gönderiyle ilgili olarak sahtekarlık yaptığı durumlarda, Gönderiyle ilgili olarak hiçbir durumda sorumlu olmayacaktır. Dolandırıcılığa Taşıyıcının veya Taşıyıcının görevi sırasında hareket eden herhangi bir çalışanının suç ortaklığından kaynaklanmadığı sürece.


11. Sorumluluğun Sınırlandırılması


11.1 Taşıyıcının herhangi bir Gönderideki kayıp veya hasara ilişkin sorumluluğu, malların brüt ağırlığı veya malların değeri (hangisi daha azsa) üzerinden kilogram başına 6 £ tutarındaki tutarı aşamaz ve aşağıdakilerle sınırlı olacaktır: Söz konusu kayıp veya hasarın Taşıyıcının veya onun görevlilerinin, acentelerinin veya çalışanlarının hatası veya ihmalinden kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın maksimum 10.000 £. Müşteri herhangi bir Sevkiyatla ilgili olarak daha yüksek düzeyde bir sorumluluk ayarlamak isterse, bu durum, Müşteriye ek bir ücret karşılığında bunu ayarlayabilecek Taşıyıcıya başvurmalıdır.


11.2 Yanlış teslimat, kayıp veya hasar, ne şekilde olursa olsun, Gönderinin yalnızca bir kısmıyla ilgiliyse, Taşıyıcının sorumluluğu, Gönderinin o kısmının gerçek değeriyle sınırlı olacak veya bunun, gönderiyi temsil eden bir meblağın kolaylıkla tespit edilemediği durumlarda, Toplam Gönderinin açık piyasa değeri esas alınarak, Gönderinin yanlış teslim edilen, kaybolan veya hasar gören kısmının toplam Gönderiyi temsil etme oranı.


11.3 Taşıyıcı hiçbir durumda dolaylı kayıp veya hasardan, kar kaybından veya günlük veya aralıklarla düzenlenen belirli bir pazarın kaybından sorumlu olmayacaktır.


11.4 Taşıyıcı, hasar gören veya kaybolan Gönderinin değerinin yazılı kanıtını alma hakkına sahip olacak ve Alıcıya teslimatın etkilenmesi durumunda Müşteriye Gönderiyi incelemesi için makul bir fırsat verilecektir.


11.5 Taşıyıcı yalnızca Büyük Britanya'nın coğrafi sınırları dahilinde meydana gelen kayıp veya hasarlardan sorumlu olacaktır. Bu sınırların dışındaki yolculuklarda sorumluluk, Taşıyıcının mutlak takdirine bağlı olarak seçilen uluslararası acente veya taşıyıcı tarafından sağlanan teminat miktarıyla sınırlı olacaktır.


Talepler için Zaman Sınırları


12.1 Taşıyıcı aşağıdakilerden sorumlu olmayacaktır:

12.1.2 Bir kolinin, paketin veya konteynırın veya paketlenmemiş bir Gönderinin kaybından veya bir Gönderinin veya bir Gönderinin herhangi bir kısmının hasar görmesinden, bu konuda bir sevk irsaliyesi dışında başka bir yazılı bildirimde bulunulmadığı sürece veya teslimat belgesinin 3 gün içinde teslim edilmesi ve miktarın ayrıntılarını ve herhangi bir kayıp durumunu belirten talebin, yukarıda belirtildiği gibi transitin sona ermesinden sonraki 7 gün içinde yazılı olarak yapılması;

12.1.3 Taşıyıcıya kayıp, yanlış teslimat veya teslimat yapılmaması yazılı olarak bildirilmedikçe, gönderinin tamamının veya bir Gönderinin parçasını oluşturan herhangi bir ayrı koli, paket veya konteynerin kaybolması veya yanlış teslim edilmesi veya teslim edilmemesi; 14 gün içinde bir sevk irsaliyesi veya teslimat belgesi üzerine ve miktarın ayrıntılarını ve herhangi bir kaybın koşullarını belirten talep, yukarıda belirtildiği gibi transitin başlamasından sonraki 21 gün içinde yazılı olarak yapılır.


Taşıyıcıya Tazminat


13.1 Müşteri, Taşıyıcıyı aşağıdakilere karşı tazmin edecektir:

13.1.1 Taşıyıcının maruz kaldığı tüm sonuçlar (iddialar, talepler, davalar, para cezaları, cezalar, zararlar, maliyetler, giderler ve taşıma aracının kaybı veya hasarı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve Taşınan diğer mallar) Müşteri veya Gönderinin diğer sahibi ya da bunlardan herhangi birinin görevlisi veya temsilcisi tarafından yapılan herhangi bir hata, ihmal, yanlış beyan veya yanlış beyan, Gönderinin yetersiz veya uygunsuz paketlenmesi, etiketlenmesi veya adreslenmesinin sahtekarlığı;

13.1.2 Kim olursa olsun, Taşıyıcının bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki sorumluluğunu aşan tüm iddialar ve talepler.

13.1.3 Müşteri tarafından beyan edilmiş olsun veya olmasın, Tehlikeli Malların Taşıyıcısı tarafından taşınmasından kaynaklanan veya bundan kaynaklanan mal kaybı veya hasarı nedeniyle Taşıyıcının uğradığı tüm kayıplar ve Taşıyıcıya karşı ileri sürülen iddialar; 13.1.4 HM Gümrük ve Vergi tarafından, senet olarak gönderilen vergiye tabi mallarla ilgili olarak Taşıyıcıya yapılan tüm talepler


transitin sona erip sona ermediği veya askıya alınıp alınmadığı. 14. haciz


14.1 Müşterinin Gönderinin sahibi olduğu durumlarda, Müşterinin Taşıyıcıya borçlu olduğu meblağlar için Taşıyıcı, Müşteriye karşı genel bir haciz hakkına sahip olacaktır. Bu tür bir ipoteğin makul bir süre içinde yerine getirilmemesi halinde, Taşıyıcı, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Müşterinin temsilcisi olarak Gönderiyi veya bir kısmını satabilir ve gelirleri, vadesi gelen paralara ve Gönderinin muhafaza, sigorta ve satış masraflarına uygulayabilir. ve kalan bakiyenin hesabını Müşteriye verirken, Sevkiyatla ilgili her türlü sorumluluktan muaf tutulacaktır. Müşterinin Sevkiyatın sahibi olmadığı durumlarda, Taşıyıcının söz konusu mal sahibine karşı, Taşıyıcının mülkiyeti elinde tutmasına ancak elden çıkarmamasına izin veren özel bir haciz hakkı olacaktır.


15. Makul Olmayan Gözaltı


15.1 Müşteri, Taşıyıcının herhangi bir aracının, römorkunun veya başka bir öğesinin makul olmayan şekilde alıkonulması masrafından sorumlu olacaktır ancak Taşıyıcının başka herhangi bir kişiye karşı hakları bundan etkilenmeyecektir.


16. İfa İmkansızlığı


16.1 Müşterinin başarısızlığı, yangın, hava koşulları, endüstriyel anlaşmazlık, iş karışıklığı veya Taşıyıcının makul kontrolünün ötesindeki nedenler nedeniyle performansın engellendiği durumlarda Taşıyıcı, Sözleşmeyi ifa etme yükümlülüğünden kurtulacaktır.


17. Zamanın Hesaplanması


17.1 Bu Şartlar ve Koşullar tarafından sağlanan herhangi bir gün periyodunun 7 gün veya daha az olduğu sürenin hesaplanmasında, Cumartesi, Pazar ve tüm Resmi Tatiller/Resmi Tatiller hariç tutulacaktır.


18. Geçerli Kanun ve Yargı Yetkisi


18.1 Bu Hüküm ve Koşullar ve tüm sözleşmeler, İngiltere Kanunlarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır ve bunlarla ilgili her türlü dava, İngiliz Mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

Yorum Gönder

0Yorumlar

Yorum Gönder (0)

#buttons=(tamam, anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Kontrol Et
Ok, Go it!
7/24 WhatsApp